Helsingin Montessori-leikkikoulut

Tarjoamme turvallista välittämistä ja oppimisen iloa kuudessa leikkikoulussa eri puolilla Helsinkiä. Olemme Helsingin Montessori-yhdistyksen ylläpitämiä alueellisia, pieniä yhteisöjä, joilla on pitkät perinteet ja toimivat verkostot omilla alueillaan. Montessoriajattelu toimii leikkikouluissamme yhteisenä arvopohjana ja käytännön työn jäsentäjänä.

Varhaiskasvatuspalveluiden yhteinen arvoperusta Helsingin Montessori-yhdistyksen leikkikouluissa

Lapsilähtöisyys 

Kunnioitamme lasta ja tuemme hänen henkilökohtaista kasvuaan ja itsenäisyyttään. 

Kiireetön ilmapiiri 

Annamme lapselle mahdollisuuden tutustua itseensä ja ympäristöönsä rauhassa sekä toimia siinä kiireettömästi, omaan tahtiin. 

Varmistamme, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia hyvään vuorovaikutukseen ja kuulluksi tulemiseen päivän eri tilanteissa. 

Luomme lasten arkeen tilaisuuksia kokea iloa oppimisesta, tutkimisesta, luovasta tekemisestä ja vuorovaikutuksesta. 

Toimintaympäristön selkeys 

Rakennamme lasten päivään ymmärtämistä ja toimintaa helpottavaa selkeyttä: 

  • Ympäristön ja toimintatapojen selkeys on olennaista lapsen persoonallisuuden ja tunne-elämän, sosiaalisuuden ja kognitiivisten taitojen kehittymisen kannalta.
  • Montessoripedagoginen viitekehys luo leikkikoulujemme arkeen konkreettisen, erityisesti lapsia varten suunnitelmallisesti valmistellun oppimisympäristön. 
  • Ympäristössä ainutlaatuisessa asemassa ovat montessorivälineet. Ne kannustavat osaltaan lasta tekemällä oppimiseen ja omakohtaiseen oivaltamiseen sekä tukevat lapsen itseluottamusta. 

Yhteisöllisyys 

Kasvatustyömme perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön lasten, heidän vanhempiensa ja leikkikoulun koko työryhmän välillä. 

Varhaiskasvatus on leikkikouluissamme koko työryhmän yhteinen asia. 

Yhteinen pedagoginen lähestymistapa antaa työyhteisölle ja yhdistyksen kaikille leikkikouluille yhteisen arvopohjan ja toimii käytännön työn jäsentäjänä.

 

Leikkikouluissamme arvostetaan levollista ja keskittynyttä ilmapiiriä, ilon pilkettä ja rajojen selkeyttä. Lapsille annetaan mahdollisuus kehittyä omina itsenään turvallisissa puitteissa.