Palvelulupaus

Helsingin Montessori-yhdistyksen leikkikoulut tarjoavat lapsellesi laadukkaan montessoripedagogiikkaan perustuvan varhaiskasvatuspolun kolmevuotiaasta kouluikään. 

Kasvatusajattelumme perustuu montessoripedagogiikkaan. Pidämme tärkeänä lasten yksilöllisyyden kunnioittamista ja toisten huomioon ottamista. Arvostamme lasten omaa etenemistahtia ja kiinnostuksen kohteita sekä autamme heitä toimimaan itsenäisesti. Kiinnitämme erityistä huomiota lasten toiminnan havainnointiin sekä oppimista tukevan toimintaympäristön valmisteluun. 

Kaikki leikkikoulumme ovat 3–6-vuotiaille lapsille, Munkkiniemessä ja Myllypurossa on lisäksi alle 3-vuotiaiden ryhmät. Leikkikoulut ovat pieniä ja niissä toimitaan eri-ikäisistä lapsista koostuvassa ryhmässä. Päivittäinen hoitoaika on enintään 9 tuntia. Leikkikouluissamme noudatetaan pääosin Helsingin peruskoulujen toiminta-aikoja, minkä lisäksi järjestämme laadukasta kesähoitoa. Toimintakielemme on suomi. 

MEILLE ERITYISTÄ 

  • Huomioimme lasten kulloistenkin herkkyyskausien mukaiset kiinnostuksen kohteet ja ohjaamme lapsia yksilöllisesti. 
  • Järjestämme keskittymistä tukevan, riittävän pitkän ja keskeytymättömän ajan kaikkeen lasten toimintaan. 
  • Eri-ikäisistä lapsista muodostuvat ryhmät tukevat oppimista ja lisäävät tekemisen iloa. Kukin lapsi kasvaa vuorollaan vuosien aikana ryhmän nuorimpien joukosta ryhmän vanhimmaksi - esikoululaiseksi. Eri-ikäiset lapset oppivat toisiltaan paljon. Samalla he sekä antavat että saavat luontevasti toisiltaan apua. 
  • Erityisen tärkeänä pidämme valmisteltua toimintaympäristöä, jossa lasten on turvallista ja helppoa toimia itsenäisesti. 

VALMISTELLUT YMPÄRISTÖT 

Lasten asteittaisen kehityksen tueksi leikkikouluissamme on ainutlaatuinen, valmisteltu montessoriympäristö, joka antaa runsaasti mahdollisuuksia lasten itsenäiseen oppimiseen, toimintaan ja valintojen tekemiseen. Valmistelemme ympäristön siten, että lasten on helppo hahmottaa se ja toimia siinä. Montessorivälineet ja muut oppimateriaalit ovat lasten ulottuvilla ja vapaasti heidän käytettävissään. Valitsemme välineet montessoriympäristöön tukemaan yksilöllisesti kunkin lapsen oppimista. 

Montessorivälineitä on tarjolla käytännön elämän töiden, aistimateriaalien, kielen, matematiikan ja kulttuurin osa-alueilta. Kaikki materiaalit etenevät yksinkertaisesta monimutkaiseen. Lapset voivat paneutua yksilötyönä, parin kanssa tai pienryhmässä erityyppisiin tehtäviin kuten kukkien hoitamiseen, hiekkapaperikirjaimiin, kymmenlukujärjestelmään tai kartta- ja lipputehtäviin. Lisäksi valmistamme ja kehitämme jatkuvasti uutta materiaalia lasten tarpeisiin. 

Pidämme monipuolisia leikkejä oleellisena osana lasten päivää, ja olemme luoneet leikkikouluihimme valmistellun leikkiympäristön. Lasten tarpeista ja kiinnostuksista kumpuava vapaa leikki on tärkeimmällä sijalla; ohjattuja leikkejä järjestetään tarvittaessa virikkeeksi tai vaihtoehdoksi. 

Myös ulkoilualue on osa leikkiä ja liikuntaa varten valmisteltua ympäristöämme. Lisäksi liikumme lasten kanssa säännöllisesti lähiympäristössä retkeillen, tutkien luontoa, liikkuen tai tutustuen kulttuuriin. 

KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMISTAPA 

Tavoitteenamme on, että lapset voivat saada leikkikouluissamme suurimman osan opetus- ja kulttuuriministeriön suosittamasta päivittäisestä liikunnasta. Leikkiympäristössä on monipuoliset välineet sisäliikuntaan: esimerkiksi kiipeily, hyppiminen, temppurata ja pallopelit ovat suosittuja. Lasten ohjelmassa on ohjattua ryhmäliikuntaa vähintään viikoittain. Ulkoliikunnasta suuri osa tapahtuu vapaan leikin puitteissa. Lisäksi aikuiset ohjaavat lapsia kiinnostavia liikuntaleikkejä joka päivä myös ulkona. Henkilöstö havainnoi lasten liikuntaa sekä auttaa lapsia löytämään liikkumisen iloa ja itselleen mieluisia liikuntatapoja. 

Lasten ilmaisutaitojen vahvistaminen kuuluu päivittäiseen toimintaamme. Kaikissa leikkikouluissamme on mahdollisuus laadukkaaseen kuvataidekasvatukseen. Kuvataideopettaja ohjaa kunkin leikkikoulun lapsia syksyisin ja keväisin avaten taiteen maailmaa laajasti monesta näkökulmasta. Lapset saavat kosketusta kuvalliseen ilmaisuun sekä taiteen kokijoina että tekijöinä. Musiikki on vahvasti läsnä arjessamme: kaikilla leikkikouluilla lauletaan päivittäin sekä käytetään paljon esimerkiksi rytmisoittimia. Montessorikellojen avulla opitaan tunnistamaan sävelkorkeuksia ja johdatetaan musiikin teorian ymmärtämiseen. 

Lasten monilukutaidon (erilaisten viestien tulkinta ja tuottaminen) edistäminen on tullut yhä tärkeämmäksi varhaiskasvatuksessa. Monilukutaitoa kehittävät asiat kuuluvat leikkikoulujemme arkeen jatkuvasti lasten herkkyysvaiheet huomioon ottaen. Lähtökohtana on lasten oma kokemusmaailma, mielenkiinnon kohteet ja toimintaympäristö välineineen. Lapset hyödyntävät monipuolisesti mediaa ja leikkikoululla olevia digivälineitä (esim. kamera ja tabletti) tiedonhaussa, sisältöjen tuottamisessa ja dokumentoinnissa. 

Juhlistamme arkea lasten kanssa esimerkiksi itsenäisyyspäivän, pikkujoulun, ystävänpäivän ja pääsiäisen merkeissä. Kutsumme vanhemmat mukaan joulu- ja kevätjuhliin sekä äitien- ja isänpäivän viettoon. Järjestämme vuosittain myös isovanhempien päivän. Huomioimme vuoden muita merkkipäiviä esimerkiksi ryhmän päivittäisissä yhteisissä piirihetkissä, joissa käsitellään erilaisia ajankohtaisia teemoja keskustellen, musisoiden tai leikkien. 

PUITTEET 

Tiloissa korostamme selkeyttä, esteettisyyttä ja lapsille sopivaa mittakaavaa. Lasten on tällöin helppoa hahmottaa ympäristö ja toimia siinä. Hyvät tilat tukevat osaltaan omatoimisuutta, luovuutta ja vuorovaikutusta. Montessorityöskentelyyn tarkoitettujen tilojen lisäksi tarjoamme monipuolisiin leikkeihin soveltuvat leikkitilat. 

Montessorivälineet, muut oppimateriaalit ja leikkivälineet ovat tiloissamme selkeästi esillä ja helposti lasten saatavilla. Montessorivälineiden lisäksi valittavana on esimerkiksi liikuntaan, kuvataiteeseen, musiikkiin, kirjallisuuteen, ilmaisutaitoihin tai mediakasvatukseen liittyvää aineistoa. Näitä esimerkiksi rakenteluun ja pelaamiseen ohjaavia materiaaleja päivitetään ja vaihdetaan lasten tarpeiden ja kiinnostusten pohjalta. 

Ruokailussa tarjoamme lapsille lounaan ja välipalan. Noudatamme suomalaisia varhaiskasvatuksen ravitsemussuosituksia. Kiinnitämme erityistä huomiota ruokailutilanteiden rauhallisuuteen, miellyttävyyteen ja hyviin tapoihin. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen myös ruokailussa: lapset muun muassa annostelevat ruokansa itse sekä osallistuvat pöytien kattaukseen ja jälkien siistimiseen. Henkilöstö ruokailee yhdessä lasten kanssa. Ajoittain aterioimme juhlavammin, esimerkiksi pyhien yhteydessä. 

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen on osa arkeamme. Leikkikoulumme sijaitsevat joukkoliikenteen varrella. Suosimme laadukkaita ja kestäviä materiaaleja, opastamme lapsia pitämään tavaroista hyvää huolta sekä käytämme mahdollisimman paljon luontoa säästäviä ja kierrätysmateriaaleja. Hankimme vähäenergisiä valaisimia ja laitteita. Lajittelemme jätteet niin tarkasti kuin se on kunkin leikkikoulun kiinteistöllä mahdollista. 

Ulkoilemme päivittäin joko leikkikoulun omalla pihalla tai lähipuistossa turvallisissa ja suojaisissa paikoissa. Niissä on lapsille soveltuvia leikkivälineitä sekä mahdollisuus vapaaseen leikkiin ja lasten ideoista tai tarpeista nouseviin ohjattuihin leikki- ja pelihetkiin. Omilla pihoilla lapset voivat osallistua myös pihan hoitamiseen. 

VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSPALVELUT 

Montessoripedagogiset palvelumme käsittävät sekä varhaiskasvatuksen (3–5-vuotiaat) että esiopetuksen (6-vuotiaat). 

Tarjoamme ja kehitämme montessorivarhaiskasvatusta nojaten montessoripedagogiikkaan, kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja varhaiskasvatusta koskeviin määräyksiin. Käytämme työssä apuna myös lapsilähtöisen varhaiskasvatussuunnittelun mallia ja työvälineitä (Ediva Oy). Varhaiskasvatuksemme rakentuu leikkikoulussa olevien lasten yksilöllisille ja yhteisille oppimistarpeille ja kiinnostuksen kohteille. 

Varhaiskasvatuksessa noudatamme montessoripedagogiikan erityispiirteet huomioon ottaen Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa 2017. Jokaiselle Helsingin Montessori-yhdistyksen leikkikoululle tehdään syyskauden alussa varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma ja sitä päivitetään lukuvuoden aikana. 

Montessoripedagoginen esiopetus rakentuu esiopetusryhmässä olevien lasten yksilöllisille ja yhteisille oppimistarpeille ja kiinnostuksen kohteille. Esiopetusvuoden tavoitteena on tiedonalat ylittävä lapsen tietojen ja taitojen soveltaminen laajemmissa yhteyksissä. 

Esiopetuksessa noudatamme montessoripedagogisen esiopetuksen erityispiirteet huomioon ottaen Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa 2016. Jokaiselle leikkikoululle tehdään syyskauden alussa esiopetuksen toimintasuunnitelma ja sitä päivitetään lukuvuoden aikana. 

HENKILÖSTÖ 

Montessoriohjaajien, lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien muodostama kasvatushenkilöstö toimii moniammatillisena ja tiiviinä asiantuntijatiiminä. Yhteinen pedagoginen lähestymistapa antaa työyhteisölle yhteisen arvopohjan ja toimii käytännön työn jäsentäjänä. 

Työntekijämme omaavat vahvan ammatti-identiteetin sekä sitoutuvat työhönsä ja osaamisensa kehittämiseen. Arvostava suhtautuminen lapsiin, asiakasperheisiin, työtovereihin ja muihin yhteistyökumppaneihin kuuluu ammatillisuuteemme kaikissa tilanteissa. 

Vastaava lastentarhanopettaja vastaa kasvatustyönsä ohella leikkikoulunsa asianmukaisesta ja turvallisesta toiminnasta sekä toimii leikkikoulun pedagogisena johtajana ja henkilöstön lähiesimiehenä. 

Leikkikoulujen vastaavista lastentarhanopettajista ja toiminnanjohtajasta koostuva ohjausryhmä ohjaa ja tukee leikkikoulujen varhaiskasvatustyön suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen operatiivista toimintaa. Taloudenhoitaja huolehtii mm. oppilasmaksuihin ja tukiin liittyvistä asioista sekä taloussuunnittelusta ja -seurannasta. 

Yhdistyksen hallitus määrittelee toiminnan puitteet, yhteiset linjaukset ja resurssit yhdistyksen kokousten hyväksymän toimintasuunnitelman ja budjetin perusteella. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä emme tavoittele voittoa, vaan ohjaamme tuotot lasten hyväksi, toiminnan kehittämiseen. 

HUOLTAJIEN OSALLISUUS 

Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana leikkikoulujemme arjessa. Päivittäinen kuulumisten vaihto lapsen tulo- ja hakutilanteessa on tärkeää jatkuvan vuoropuhelun ylläpitämiseksi. 

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta suunnitellaan yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa lasten kulloistenkin taitojen, tarpeiden ja innostuksen pohjalta. Lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat tehdään alkusyksyllä ja niiden toteutumista arvioidaan vuoden mittaan yhdessä. 

Vanhempia kannustetaan osallistumaan lastensa toiminnan havainnointiin ja pedagogisiin vanhempainiltoihin. Tämä luo hyvän pohjan yhteiselle lapsen kasvun ja kehityksen seurannalle. 

Vanhempaintoimikunta ja lasten vanhempien edustajista koostuva yhdistyksen hallitus tarjoavat vanhemmille mahdollisuuden vaikuttaa sekä leikkikoulun että yhdistyksen toimintaan. Yhdessä toimiminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet edistävät yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamusta. 

Leikkikoulumme ovat olennainen osa alueensa paikallisyhteisöä, helsinkiläistä varhaiskasvatusta ja montessoriverkostoa. 

TOIMINNAN SUUNNITTELU, DOKUMENTOINTI JA ARVIOINTI 

Lasten varhaiskasvatusvuosi dokumentoidaan yhdessä lasten kanssa kasvunkansioon. Lapsikohtaiset tavoitteet kirjataan lasten varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmiin. Niitä arvioidaan ja täydennetään tarvittaessa vuoden mittaan sekä keväällä pidettävässä arviointikeskustelussa, joista tehtävät kirjaukset dokumentoidaan. Lapset ja heidän vanhempansa osallistuvat arviointiin. Esikoululaiset saavat mukaansa oman kasvunkansionsa koko montessoriajaltaan. 

Lasten toimintaa dokumentoidaan huoltajien luvalla myös valokuvaamalla ja videoimalla. Materiaalia hyödynnetään esimerkiksi keskusteluissa vanhempien kanssa tai yhteisissä pedagogisissa illoissa. Lapset voivat myös itse toimia kuvaajina tai osallistua dokumentointiin muulla tavoin. 

RAUHALLINEN ILMAPIIRI JA ERIMIELISYYKSIIN SUHTAUTUMINEN 

Tuttu, turvallinen ja toisia kunnioittava ilmapiiri luo kestävän pohjan erilaisten näkemysten yhteen sovittamiselle. Yhdessä sovitut selkeät säännöt helpottavat kanssakäymistä ja osaltaan ehkäisevät ristiriitojen syntymistä. Tärkein sääntömme on, että toisia kunnioitetaan eikä kenenkään työskentelyä häiritä – tämä riittääkin pitkälle. 

Lasten kasvuun kuuluu myös opetella ratkomaan erimielisyyksiä rakentavasti. Aikuisen opastuksella leikkikouluissa harjoitellaan erilaisia tunnetaitoja ja opetellaan tunteiden sanoittamista. Kiusaamisen ilmetessä puutumme siihen heti ja keskustelemme asianomaisten vanhempien kanssa. 

LAPSEN TUKEMISEEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ 

Teemme yhteistyötä neuvolan sekä muun muassa puheterapian ja toimintaterapian kanssa. Tarvittaessa ohjaamme vanhempia myös hyödyntämään perheneuvolan sekä esiopetuksen osalta myös kuraattoripalvelujen tarjoamaa tukea.