Montessori-kouluun tutustuminen verkossa 1.11.

29.10.2022

Tule kuulemaan ja kyselemään koulusta!

Tervetuloa TEAMS tapaamiseen

Tilaisuudessa kuvia ja kuulumisia Montessori-koulusta. Voit myös kysyä sinua kiinostavia asioita.

 

 

Linkki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkxYmU1MzYtMjRmYy00MzhkLThhOTMtYmY2YjhhYjlhODVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c252897-8c0b-4871-8d0b-ac10f406eebf%22%2c%22Oid%22%3a%222e0d4a88-4782-4fdb-8ea1-b160457a73b7%22%7d