Oppilaan tuki

Tukiopetus

Montessorivälineistö tukee monipuolisesti oppimista hyödyntäen kaikkia aisteja. Koska jokainen oppilas etenee omaan tahtiin, tukiopetus keskittyy yksilön oppimisen tukemiseen eikä painetta edetä ryhmän tahtiin ole. Annettava tukiopetus voi olla ennakoivaa tai jälkikäteen annettua. Tukiopetusta antaa oma vastaava opettaja tai kyseisen aineen opettaja.

 

Moniammatillinen tiimi tukena

Montessori-koulussa toimii moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmään kuuluu rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulun kuraattori ja psykologi, sekä tarvittaessa luokanopettaja. Ryhmä työskentelee koulun hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.

Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa sovitulla tavalla.

Oppimissuunnitelmat

Jokaiselle oppilaalle Helsingin Montessori-koulussa luodaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Suunnitelmat tehdään Transparent Clasroom -järjestelmässä.

Opintokokonaisuuksien sisällöt, tavoitteet ja arviointi kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Oppilaan etenemistä seurataan erillisellä oppilaskohtaisella portfoliolla, jota kartutetaan oppilaan omaan kansioon ja sähköisesti e-portfolioon Transparent Clasroom järjestelmään. Näihin liittyvät kiinteästi lapsen kanssa tehtävä arviointi.

Opetusta eriytetään ja mukautetaan oppilaan yksilöllinen kehitys huomioiden parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi.

Kolmiportainen tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. 
Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. 

1. Yleinen tuki: kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea. 


• Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta ja sen tehtävänä on oppilaan tukeminen 
tavoitteiden saavuttamisessa. 
• Yleinen tuki on mm. opetuksen eriyttämistä, tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. 
• Oppilaan saama tuki kirjataan Transparent Clasroom -järjestelmän aktiviteetteihin.

2. Tehostettu tuki on säännöllistä, suunnitelmallista tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.

• Ennen tehostetun tuen aloittamista opettaja tai opettajat laativat pedagogisen arvion oppilaan oppimisen tilanteesta kuullen oppilasta itseään ja hänen huoltajiaan. Arvion tarkoituksena on selvittää oppilaan oppimisvalmiuksia sekä sitä, millaista tukea hän tarvitsee oppimiseensa. 
• Pedagogisen arvion pohjalta oppilaan oppimissuunnitelmaa muokataan. Oppimissuunnitelma kirjataan Transparent Clasroom. Oppimissuunnitelmaan kirjattuja tukitoimia seurataan tiiviimmin ja arvioidaan niiden vaikutusta.

3. Erityinen tuki on kokonaisvaltaisempaa, suunnitelmallisempaa ja vahvempaa oppilaan oppimisen tukea.


• Ennen tuen aloittamista oppilaan oppimisen tilanteesta tehdään pedagoginen selvitys huoltajaa ja oppilasta kuullen. Tämän jälkeen sivistystoimen johtaja tekee koulun aloitteesta erityisen tuen päätöksen, mikä on virallinen hallintopäätös valitusosoituksineen.
• Erityisessä tuessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, johon annettava tuki kirjataan. HOJKS kirjataan Transparent Classroomiin.
• Erityisen tuen piirissä oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Tällöin oppilas etenee opiskelussa henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan.