Oppilaan tuki

Montessorimenetelmä tukee lapsia

Montessorimenetelmä tukee vahvasti lapsen oppimista hyödyntäen laajaa välineistöä tukee monipuolisesti oppimista hyödyntäen kaikkia aisteja. Koska jokainen oppilas etenee omaan tahtiin, ja opetusta annetaan pääasiassa pienissä ryhmissä, saa jokainen oppilas huomattavan tuen oppimiselleen. Myös tukiopetus keskittyy yksilön oppimisen tukemiseen eikä painetta edetä ryhmän tahtiin ole. Annettava tukiopetus voi olla ennakoivaa tai jälkikäteen annettua. Tukiopetusta antaa oma vastaava opettaja tai kyseisen aineen opettaja.

Moniammatillinen tiimi tukena

Montessori-koulussa toimii moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmään kuuluu rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulun kuraattori ja koulupsykologi, erityisopettaja sekä lapsen luokanopettaja. Ryhmä työskentelee koulun hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Tässä moniammatillisessa ryhmässä myös arvioidaan oppilaan tuen tarpeita ja suunnitellaan tarvittavia toimenpiteitä.

Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa sovitulla tavalla.

Oppimissuunnitelmat

Jokaiselle oppilaalle Helsingin Montessori-koulussa luodaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Suunnitelmat tehdään Transparent Clasroom -järjestelmässä.

Opintokokonaisuuksien sisällöt, tavoitteet ja arviointi kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Oppilaan etenemistä seurataan erillisellä oppilaskohtaisella portfoliolla, jota kartutetaan oppilaan omaan kansioon ja sähköisesti Transparent Clasroom järjestelmään. Näihin liittyvät kiinteästi lapsen kanssa tehtävä arviointi.

Opetusta eriytetään ja mukautetaan oppilaan yksilöllinen kehitys huomioiden parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi.

Kolmiportainen tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Montessori-koulussa ei anneta erityisen tuen opetusta.

Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. 

1. Yleinen tuki: kaikille oppilaille tarvittaessa annettavaa tukea. 


• Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta ja sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa. Montessori-koulussa kaikille oppilaille tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, tarjotaan havainnollistavat välineet oppimiseen, edetään yksilöllisesti ja ohjataan yksilöllisesti itsenäistä opiskelua. Opinnoissa voi edetä omaan tahtiin vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa.Tukiopetusta annetaan tarpeen vaatiessa.
• Oppilaan saama tuki kirjataan Transparent Clasroom -järjestelmään.

2. Tehostettu tuki on säännöllistä, suunnitelmallista tukiopetusta ja yksilöllisiä pedagogisia ratkaisuja

• Ennen tehostetun tuen aloittamista opettaja tai opettajat laativat pedagogisen arvion oppilaan oppimisen tilanteesta kuullen oppilasta itseään ja hänen huoltajiaan. Arvion tarkoituksena on selvittää oppilaan oppimisvalmiuksia sekä sitä, millaista tukea hän tarvitsee oppimiseensa. 
• Pedagogisen arvion pohjalta oppilaan oppimissuunnitelmaa muokataan. Oppimissuunnitelma kirjataan Transparent Clasroomiin. Oppimissuunnitelmaan kirjattuja tukitoimia seurataan tiiviimmin ja arvioidaan niiden vaikutusta. 

• Tehostetun tuen oppilasta voidaan tukea esim. työpisteen suunnittelulla, päivärakenteen visualisoinnilla ja ohjauksella, ryhmärakenteessa ja erityisopettajan antamalla opetuksella. 

 

3. Erityinen tuki on kokonaisvaltaisempaa, suunnitelmallisempaa ja vahvempaa oppilaan oppimisen tukea.


Montessori-koulu ei annan erityisen tuen opetusta. Tukitoimepiteitä voidaan vain osittain toteuttaa Montessori-koulussa, sillä koulu ei esim. järjestä erityisluokkaopetusta pienryhmässä eikä tarjoa erityisluokanopettajan antamaa säännöllistä opetusta tai henkilökohtaista avustajaa.

Ennen erityisen tuen aloittamista oppilaan oppimisen tilanteesta tehdään pedagoginen selvitys ja kartoitetaan oppilaan edistyminen. Selvityksen pohjalta kuullaan myös huoltajaa ja oppilasta, ja pyydetään mahdollisia asiantuntijalausuntoja tukemaan selvitystä.  

Selvityksen perusteella oppilaan kotikunta määrittelee oppilaan tuen ja yksikön jossa sitä annetaan. Montessori-koulun oppilaille lapsen kotikunta tekee erityisen tuen päätöksen, joka on virallinen hallintopäätös valitusosoituksineen, ja määrittää tarvittaessa lapsen tarpeita vastaavan tukea tarjoavan yksikön (Perusopetuslaki 17§ 5 mom). 

Erityisessä tuessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, johon suunniteltu tuki kirjataan lapsen tarpeiden arvion perusteella. Tämän suunnitelman tekee lapselle erityistä tukea antava opetusyksikkö.

Erityisen tuen piirissä oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Tällöin oppilas etenee opiskelussa henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan.