Kouluun hakeminen

 

 

Haku ensimmäiselle luokalle on päättynyt. Vapautuvista oppilaspaikoista voi olla yhteydessä peruskoulu@helsinginmontessori.fi

 

Kouluun hakeminen ja oppilaaksiotto

 

OPPILAAKSIOTTO 2022-23

Koulun johtokunta (yhdistyksen hallitus) on päättänyt 14.10.2021 seuraavasti:

Haku Montessori-koulun ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2022-23 on ajalla 7.1.2022-31.1.2022. Oppilaita otetaan Montessori-kouluun pääasiassa ensimmäiselle luokalle, enintään 35 oppilasta. 

Oppilaspaikkojen vapautuessa on mahdollista hakea myös muille luokille. Muiden kuin ensimmäisen luokan oppilaiden on mahdollista hakea oppilaspaikkaa myös e.m. hakuajan ulkopuolella.

Opetusta järjestävän yhdistyksen hallitus pidättää oikeuden päättää mahdollisista varhennettujen oppilaiden oppilaaksi ottamisista erikseen.

Miksi Montessori-kouluun? Lue lisää. 

KUNTARAJAT TAI ASUINALUE EIVÄT SIDO

Ilmoittautuminen kouluun on avoin kaikille asuinalueesta ja -kunnasta riippumatta. Huoltajat vastaavat itse oppilaan kouluun kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kuluista. 

YLEISIÄ PERIAATTEITA

 • Hakuaika Helsinkin Montessori-kouluun lukukaudelle 2022–2023 on 7.–31.1.2022 ja hakutapa on sähköinen lomake. Tämän jälkeen paikkoja voi tiedustella sähköpostitse: peruskoulu@helsinginmontessori.fi

 • Montessori-kouluun perustettavat opetusryhmät ja opetukseen otettavien oppilaiden vähimmäis- ja enimmäismäärät päätetään vuosittain koulun johtokunnassa, viimeksi 14.10.2021.

 • Montessori-kouluun haetaan vuosittain tiettynä, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset hylätään.

 • Jos Montessori-kouluun hakeminen edellyttää erillisten liitteiden tai hakemusten toimittamista, huoltajan tulee toimittaa ne koululle määritetyn määräajan puitteissa.

 • Oppilaat otetaan Montessori-kouluun pääsääntöisesti lukuvuoden alusta alkaen.

 • Montessori-kouluun otettu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä oppilaan nuoremmalla siskolla/veljellä ei ole sisarusperusteeseen perustuvaa oikeutta päästä samaan kouluun.

 • Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä.

 • Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita otetaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä marraskuun loppuun asti, jolloin varasijalista raukeaa.

 • Koulun johtokunta päättää vuosittain valintaperusteita tarkentavista perusteista, esimerkiksi valintakokeen ja/tai hakemuksen pisteytyksestä.

 • Ryhmänmuodostuksessa pyritään vahvistamaan myös sosiaalista osallisuutta.

 • Koulu ei tarjoa opetusta erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koulu ei järjestä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta tai erityisluokkaopetusta. Tuen tarpeen määrittelyä varten ja kouluun soveltuvuuden arviointiin pyydetään tarpeen mukaan aiemman kasvatusyksikön lausuntoa, ja lupa tähän tiedonsiirtoon pyydetään kaikilta hakijoilta kouluun hakeutuessa hakemuskaavakkeessa. Tarvittaessa arviota täydennetään perheen haastattelulla ja/tai lyhyellä havainnointijaksolla koulussa.

Seuraa tiedotustamme täällä ja Facebookissa/ Helsingin Montessori-koulu.

Oppilasvalinnat

Oppilasvalinnan kriteerit  ja - määrät lukuvuodelle 2022-23 ovat seuraavat: 

Oppilaita otetaan Montessori-kouluun pääasiassa ensimmäiselle luokalle.

Lukuvuonna 2022-23 kriteerit ovat:

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, kouluun valitaan ensin montessoripäiväkodissa ja/tai -esiopetuksessa olleet lapset, seuraavassa järjestyksessä:

1.Lapset, jotka ovat olleet vähintään 2 vuotta Montessori-varhaiskasvatuksessa esikoulu mukaan lukien. Tämän ryhmän sisällä ilmoittautumisjärjestyksessä: 

 1. Nykyisten oppilaiden sisarukset 

 2. Muut lapset 

2.Muut Montessori-varhaiskasvatuksessa olleet lapset. Tämän ryhmän sisällä ilmoittautumisjärjestyksessä: 

 1. Nykyisten oppilaiden sisarukset 

 2. Muut lapset

3.Muut lapset. Tämän ryhmän sisällä  ilmoittautumisjärjestyksessä: 

 1. Nykyisten oppilaiden sisarukset 

 2. Muut lapset 

Helsingin Montessori-koulu pidättää itselleen oikeuden päättää erikseen varhennettujen hakijoiden sisäänotosta. 

Ulkopuolelle jääneelle oppilaalle ilmoitetaan jonopaikasta. Montessoripedagogiikan teorian mukaisesti valinnoissa voidaan perustellusta syystä valita oppilaita sukupuolen mukaan painotetusti. 

 

MITEN HAKEA OPPILASPAIKKAA

 1. Hakemus täytetään koulun verkkosvuilla.
 2. Oppilaaksioton päätökset lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sähköpostilla helmikuussa.
 3. Oppilaspaikan vastaanotto ilmoitetaan Montessori-koululle maaliskuun loppuun mennessä, ilmoita lähikoulun rehtorille, että ette ota paikkaa vastaan lähikoulussa.
 4. Paikkojen vapautuessa varasijoilta otetaan oppilaita marraskuun loppuun asti.

Hakemus kouluun tehdään oheisella lomakkeella.

HUOM. Lomake pyytää kirjautumiseen tunnuksia vain kunnes se on kaikille avoin perjantaina. Tätä ennen vain editoijat pääsevät sisään.

TÄYTÄ HAKEMUS TÄÄLLÄ - ENROLLMENT FORM

Oppilaaksiotto hakuajan ulkopuolella

Oppilaspaikkoja voi tiedustella meilitse: peruskoulu@helsinginmontessori.fi