Kouluikäisten montessorimenetelmä

Kouluikäisten montessoriopetukselle on ominaista

  • ERI-IKÄISISTÄ LAPSISTA KOOSTUVA RYHMÄ

Montessoriluokassa on eri ikäisiä lapsia, ja kaikki oppilaat etenevät yksilöllisesti omaan tahtiinsa. Eri-ikäisten lasten ryhmä tukee erilaisuuden hyväksymistä, sosiaalisten taitojen opettelua ja omaan tahtiin etenemistä. Ryhmässä on myös paljon vähemmän kilpailua, eikä siinä esiinny turhautumista ryhmän etenemisvauhdista johtuen. 

  • PITKÄ, YHTÄJAKSOINEN KESKITTYMISAIKA

Työskentely montessoriluokassa tehdään kolmen tunnin pituisina jaksoina, jolloin on mahdollisuus keskeytymättömään työjaksoon. Tämä on mahdollista, koska lapset valitsevat itse työnsä, työskentelevät haluamansa ajan ja näin jaksavat työskennellä pidempiä jakosoja kuin perinteisesti ohjatussa luokassa. Työtä ei myöskään keskeytetä välitunneilla vaan oppilailla on mahdollisuus levätä halutessaan. Tämä rakenne tukee oman toiminnan suunnittelua, asioihin keskittymistä ja työn loppuun saattamista.

  • HAVAINNOINTI ja PÄIVÄKIRJOJEN KÄYTTÖ

Opettajat havainnoivat oppilaita ja heidän etenemistään. Oppilailla on tarpeen mukaan tukena henkilökohtaisia päivä- ja viikkosuunnitelmia ja he kirjaavat tekemänsä työt päiväkirjaansa. Opettaja merkitsee opetustuokiot koulun "Wilma-korvikkeeseen" eli Transparent Clasroom järjestelmään. Opettaja ja oppilas pitävät kahdenkeskisiä palavereita opiskelun etenemiseen liittyen.

  • AIDOSTI ERIYTETTYÄ JA YKSILÖLLISTÄ

Jokainen lapsi saa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja etenee yksilöllisesti eri aineissa. Luokkiin sitomaton opetus mahdollistaa lapsen kehityksen seuraamisen ja oikean etenemisvauhdin. Luokassa tehdään samanaikaisesti eri aineita, ja saman ikäiset lapset voivat tehdä eri tasoisia tehtäviä kaikissa aineissa.

  •  YHTEISTYÖ

Opetus ja työskentely tapahtuu joko pienryhmissä samaa aihetta opiskelevien oppilaiden kanssa, parityön ohjauksena tai yksilöohjauksena. Oppilaat jatkavat itsenäisesti työskentelyä ohjauksen jälkeen yksilö- tai yhteistyönä pareina ja pienryhmissä. Lisäksi suunniteltu ympäristö tukee sosiaalista kasvua ja harjaantumista yhteistyötaidoissa. Esimerkikisi kutakin välinettä luokassa on vain yksi, jolloin omaa vuoroa odotetaan tai työtä tehdään toisen kanssa. 

  • KONKRETIASTA OMAN TYÖSKENTELYN KAUTTA ABSTRAKTIOON

Uuden asian opiskelu aloitetaan aina hyvin konkreettisesti ja oppilas etenee vähitellen oman työskentelynsä kautta kohti abstraktiota. Käytännössä tehdään paljon töitä eri aisteilla, käsin kosketeltavilla ja lapsen tarpeisiin suunnitelluilla välineillä. Tämä tukee asian syvällistä ymmärtämistä ja siten myös oppimista. Myöhemmin välineistä siirrytään abstraktiin esitystapaan, joka myös valmistelee yläluokille siirtymistä.

  • PERINTEISTÄ KOKO LUOKALLE TAPAHTUVAA OPETUSTA ON HYVIN HARVOIN

Pääsääntöisesti alakoulussa uuden asian opetus eli niin sanotut presentaatiot pidetään 2-8 oppilaan ryhmälle, kun taas montessoripäiväkodissa useimmiten opetus tapahtuu yksilöpresentaatioina. Opettaja ei ohjaa luokkaa taululle kirjoittaen, pienen ryhmän kanssa toiminnalisesti eriyttäen, lasten tarpeiden mukaan.

  • VALMISTELTU OPPIMISYMPÄRISTÖ

Kuten varhaiskasvatuksessa, myös koulussa ympäristö toimii toisena opettajana. Montessorivälineet, luonnontieteen kokeisiin tarvittavat välineet ja muut aineistot ovat jatkuvasti oppilaiden käytettävissä. Tämä tukee itsenäistä työskentelyä, luonnollista liikkumista oppimisen lomassa ja myös sosiaalista kehitystä ja ryhmätyötaitoja. Oppimisympäristöstä myös huolehditaan yhdessä. Välineet ovat tarkoin valittuja, toisiinsa loogisesti nivoutuvia ja ne sisältävät virhekontrollin, jonka avulla lapsi tunnistaa itse onnistuiko työ vai ei. Myös opettaja saa helposti kuvan lapsen etenemisestä seuraamalla materiaalilla työskentelyä. Luokkatilassa lapset voivat vapaasti valita työskentelypaikkansa, ja luokaan on rakennettu erilaisia kulmauksia ja tiloja, jotka tukevat niin ryhmässä toimimista kuin keskittymistä.

HAE KOULUUN

Katso mitä Roosa kertoo opiskelusta montessoriluokalla: